PRIVACY  VERKLARING

De secretaris van Stichting Veteranen Weststellingwerf  is de Functionaris Gegevensbescherming.
Hij/zij is te bereiken via info@veteranenweststellingwerf.nl

Toepasselijkheid

Het volgende is toepasselijk op iedere webpagina waarnaar in deze privacyverklaring wordt verwezen en verder op iedere webpagina van www.veteranenweststellingwerf.nl (verder te noemen: ‘website’). Door de website te gebruiken, stemt u in met het bepaalde in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring kan ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Raadpleeg daarom deze privacyverklaring regelmatig.
Verantwoording en disclaimer
De website www.veteranenweststellingwerf.nl is een onderdeel van de Stichting Veteranen Weststellingwerf, hierna te noemen ‘SVW’ . De informatie op deze website is bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De SVW besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van de gepubliceerde informatie. Toch kan het voorkomen dat de informatie fouten bevat, onjuist of niet actueel is. Het melden van fouten of onvolledige dan wel onjuiste informatie aan de SVW wordt op prijs gesteld.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De SVW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Aanhef (dhr/mevr/anders)
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Overige gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@veteranenweststellingwerf.nl  dan verwijderen wij deze informatie.

 

SVW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van uw betaling
• Het afhandelen van uw bestelling
• Verzenden van onze nieuwsbrief/ Uitnodigingen
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
• SVW analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
• SVW verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De SVW neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De SVW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De SVW verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SVW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SVW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@veteranenweststellingwerf.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SVW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via veteranencomitedrachten@gmail.com .

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SVW gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SVW gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren aan uw wensen of voorkeuren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.